Pracownik zatrudniony na umowę o pracę nabywa prawa do urlopu wypoczynkowego, a obowiązkiem pracodawcy jest mu go udzielić. Kodeks Pracy określa wymiar przysługującego mu wolnego i wynosi on albo 20 dni (dla pracownika zatrudnionego krócej niż 10 lat) lub 26 dni (dla pracownika zatrudnionego co najmniej 10 lat). Ale to nie tylko staż pracy ma tu znaczenie, ma też na to wpływ wykształcenie pracownika i tak do staży pracy wlicza się dodatkowe:

 

  •          3 lata – przy wykształceniu zawodowym,
  •          5 lat - przy średnim technicznym

Od 1 stycznia opłacisz składki jednym przelewem na swój numer rachunku składkowego. Zamiast trzech albo czterech przelewów miesięcznie, będziesz wysyłać tylko jeden przelew łącznie na:

  • ubezpieczenia społeczne,
  • ubezpieczenie zdrowotne,
  • Fundusz Pracy,
  • Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
  • Fundusz Emerytur Pomostowych.

Obecnie wypełnianie przelewów jest skomplikowane i pracochłonne. Podajesz  wiele danych, które pomagają zaksięgować i rozliczyć wplaty. Są to:

  • numer konta bankowego (wskazuje ubezpieczenie albo fundusz, którego dotyczy wpłata),
  • Twoje dane identyfikacyjne (NIP, REGON, PESEL, nazwa, imię oraz nazwisko, numer i seria paszportu lub dowodu

W wyniku korekt dokumentów rozliczeniowych na koncie firmy w ZUS powstała nadpłata. W związku z powyższym został złożony w ZUS wniosek o zwrot przedmiotowej kwoty nadpłaconych składek.

Niestety, zamiast rozliczenia nadpłat ZUS przesłał nam informację o wszczęciu postępowania wyjaśniającego w celu zbadania, czy mieliśmy podstawy do złożenia korekt. Postępowanie trwa aż do teraz i w naszej sprawie nie została wydana żadna decyzja. Obawiamy się, że nadpłacone składki zaczną się przedawniać. Jakie działania możemy podjąć, aby uzyskać rozliczenie konta i odzyskać nadpłacone pieniądze?

 

Jeśli od złożenia wniosku o zwrot nadpłaty upłynęły 2 miesiące, obecnie, w dowolnym terminie, można

Najważniejsza zmiana dotyczy kręgu osób, które w przypadku niezaspokojenia świadczeń przez pracodawcę, będą mogli ubiegać się z FGŚP, dot. to m.in. małżonka pracodawcy, jego dzieci własnych czy rodziców, jeżeli z tytułu zatrudnienia podlegają u tego pracodawcy obowiązkowi ubezpieczeń emerytalnego i rentowych. Osoby te były dotychczas wyłączone z tej ochrony. Ponadto pracownicy niewypłacalnego pracodawcy będą uprawnieni do wnioskowania o wypłatę ekwiwalentu za urlop również za rok bezpośrednio poprzedzający rok ustania zatrudnienia. Wydłużono też z 9 do 12 miesięcy okres między rozwiązaniem stosunku pracy a datą niewypłacalności pracodawcy, w którym pracownicy mogą wystąpić do FGŚP o wypłatę

 

Osoby wykonujące pracę nauczyciela, które z zakończeniem swojej aktywności zawodowej nie chcą czekać do ukończenia powszechnego wieku emerytalnego, mają przede wszystkim możliwość przejścia, na podstawie Karty Nauczyciela, na emeryturę przysługującą bez względu na wiek. Aby uzyskać to świadczenie, wymagane warunki stażowe musieli jednak spełnić do końca 2008 r. Jeśli nastąpiło to później, emerytury tej nie uzyskają, ale mogą skorzystać z nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego. Przysługuje ono nauczycielom, którzy łącznie spełniają następujące warunki:

● osiągnęli wymagany wiek,

● posiadają okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 30 lat, w tym minimum 20 lat